มาเรียม

ตารางหมอ พี่เลี้ยง

วันที่/เดือน/ปี ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด รูป
13 สิงหาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
9 สิงหาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
8 สิงหาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
7 สิงหาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
6 สิงหาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
5 สิงหาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
4 สิงหาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
3 สิงหาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
2 สิงหาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
1 สิงหาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
31 กรกฎาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
30 กรกฎาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
29 กรกฎาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
28 กรกฎาคม 2562  สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
27 กรกฎาคม 2562  สพ.ญ. พัชราภรณ์ แก้วโม่ง  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
26 กรกฎาคม 2562  น.สพ. ปฐมพงษ์ จงจิตต์  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
25 กรกฎาคม 2562  น.สพ. ปฐมพงษ์ จงจิตต์  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
24 กรกฎาคม 2562  น.สพ. ปฐมพงษ์ จงจิตต์  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
23 กรกฎาคม 2562  น.สพ. ปฐมพงษ์ จงจิตต์  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
22 กรกฎาคม 2562  น.สพ. ปฐมพงษ์ จงจิตต์  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
21 กรกฎาคม 2562  น.สพ. ปฐมพงษ์ จงจิตต์  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
20 กรกฎาคม 2562  สพ.ญ. วัชรา ศากรวิมล  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
19 กรกฎาคม 2562  สพ.ญ. วัชรา ศากรวิมล  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
18 กรกฎาคม 2562  สพ.ญ. วัชรา ศากรวิมล  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
 สพ.ญ. พรทิภา ฮาดวิเศษ  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
17 กรกฎาคม 2562  สพ.ญ. วัชรา ศากรวิมล  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
 สพ.ญ. พรทิภา ฮาดวิเศษ  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลเลอันดามัน -
16 กรกฎาคม 2562  สพ.ญ. พรทิภา ฮาดวิเศษ สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง -
 สพ.ญ. ปิยะฉัตร บัวศรี  สัตวแพทย์  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย -
 น.สพ. นรภัทร โตวณะบุตร  สัตวแพทย์  ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -